دکتر نازک حسینی

دکتر نازک حسینی ،روانشناس و درمانگر دارای مدرک دکتری تخصصی در همین رشته . با شماره  پروانه نظام روانشناسی 4100   سوابق و فعالیت های دکتر نازک حسینی مدرس دانشگاه علوم پزشکی از جمله فعالیت ها و سوابق خود در حوزه ی آموزش و پژوهش می توانم مختصر اشاره ای داشته باشم…